اگر در محيط بازنشستگي و در ميان بازنشستگان شور، علاقه به كار و شوق به مفيد بودن ورضايتمندي وجود داشته باشد، اثر اين امر مستقيما به روي شاغلين منعكس مي شود
" مقام معظم رهبري"    
ارتباط با ما